آدرس های محل برگزاری و اسکان
1397-11-27

محل اسکان و پذیرش: زابل- میدان جهاد (فلکه بیمارستان) - خیابلن هامون- کوچه جنب دانشگاه زابل- مهمانسرا دانشگاهمحل برگزاری همایش: زابل- بلوار دانشگاه- پردیس دانشگاه زابل- سالن همایشهای آیت ا... هاشمی رفسنجانی