زمان بندی اجرای برنامه های همایش(افتتاحیه، سخنرانی ها و پوسترها)
1397-11-16