پرداخت هزینه های مربوط به اسکان
1397-11-15

با توجه به اینکه برای همه شرکت کننده های خواستار اسکان در همایش، مهمانسرای دانشگاه در نظر گرفته شده است هزینه ها به صورت یکنواخت به ازای هر شب 500000 ریال در نظر گرفته شده است.

لذا برای پرداخت هزینه اسکان مسیر ذیل را دنبال کنید:

ثبت نام ← شرکت در کارگاه های آموزشی ← تیک هزینه اقامت یک شب در مهمانسرای دانشگاه ← ذخیره ← صدور صورتحساب و پرداخت هزینه ← واریز هزینه اسکان

شرکت کننده های محترم توجه داشته باشید هزینه اسکان را با توجه به تعداد شب هایی که از مهمانسرای دانشگاه استفاده می کنید پرداخت نمایید.

هزینه اسکان مهمان همایش هم به همراه هزینه شرکت کننده با هم پرداخت شود.

با تشکر