نتیجه داوری مقالات
1397-11-10

پژوهشگران گرامی

برای مشاهده وضعیت داوری چکیده مقالات خود می توانید در سایت همایش به قسمت مقالات ← مقالات پذیرفته شده مراجعه کنید.

با تشکر