برنامه پروازهای زابل
1397-07-28

برنامه فصلی پروازهای هواپیمایی ماهان

 

 

تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6 - زابل

 

شماره پرواز

ساعت حرکت (وقت محلی)

ساعت رسیدن (وقت محلی)

ایام هفته

شروع از

تا

هواپیما

مدت پرواز

   

W51085

05:45

07:45

دوشنبه,چهارشنبه

01/02/2019

28/02/2019

BAEE

2:0

   

 

 

برنامه فصلی پروازهای هواپیمایی ماهان

 

 

زابل - تهران ، فرودگاه مهرآباد ، خروج از ترمینال 4 و ورود به ترمینال 6

 

شماره پرواز

ساعت حرکت (وقت محلی)

ساعت رسیدن (وقت محلی)

ایام هفته

شروع از

تا

هواپیما

مدت پرواز

   

W51084

08:30

10:40

دوشنبه,چهارشنبه

01/02/2019

28/02/2019

BAEE

2:10