برنامه پرواز زاهدان
1397-07-25

شنبه ها:

شماره پرواز

ساعت پرواز

شرکت هواپیمایی

850

6:00

آسمان

478

6:15

ایران ایر

1071

20:45

ماهان

یکشنبه ها:

شماره پرواز

ساعت پرواز

شرکت هواپیمایی

382

5:45

ایران ایر

850

6:10

آسمان

1071

20:45

ماهان

دوشنبه ها:

شماره پرواز

ساعت پرواز

شرکت هواپیمایی

850

6:00

آسمان

478

8:50

ایران ایر

1071

20:45

ماهان

 

سه شنبه ها:

شماره پرواز

ساعت پرواز

شرکت هواپیمایی

382

6:00

ایران ایر

850

7:05

آسمان

1071

20:45

ماهان

چهار شنبه ها:

شماره پرواز

ساعت پرواز

شرکت هواپیمایی

850

6:55

آسمان

478

10:10

ایران ایر

1071

20:45

ماهان

پنج شنبه ها:

شماره پرواز

ساعت پرواز

شرکت هواپیمایی

382

5:55

ایران ایر

850

6:05

آسمان

1071

20:45

ماهان

جمعه ها:

شماره پرواز

ساعت پرواز

شرکت هواپیمایی

382

5:55

ایران ایر

850

6:00

آسمان

1071

20:45

ماهان