برنامه حرکت قطارها
1397-07-25

برنامۀ حرکت قطارها

قطار مربوط به مسیر تهران - زاهدان، به شمارۀ 724، همه روزه ساعت 11:20 از تهران به سمت زاهدان حرکت  کرده و ساعت 09:15  روز بعد به زاهدان می رسد. بهای بلیط این قطار از مسیر تهران به زاهدان با نوع قطار چهار تخته البرز 1227500 ریال و با قطار لوکس 6 نفری 877000 ریال می باشد.

قطار مربوط به مسیر اصفهان - زاهدان، به شمارۀ 1103، یک روز در هفته ساعت 10:45 از اصفهان به سمت زاهدان حرکت  کرده و ساعت 04:10  روز بعد به زاهدان می رسد. بهای بلیط این قطار با نوع قطار شش تخته میلاد 783500 ریال می باشد.

قطار مربوط به مسیر زاهدان- تهران، به شمارۀ 725، همه روزه ساعت 13:00 از زاهدان به سمت تهران حرکت کرده و ساعت  10:10 روز بعد به تهران می رسد. بهای بلیط این قطار از مسیر زاهدان به تهران 978000ریال و نوع قطار، قطار درجۀ یک شش تخته چوپار می باشد.

برای اطلاعات بیشتر  در خصوص تغییرات احتمالی حرکت قطارها به سایت راه آهن جمهوری اسلامی ایران www.raja.ir مراجعه فرمایید.