حمایت کنندگان اصلی
معنوی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ستاد توسعه زیست فناوری - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مادی و معنوی
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور