کمیته اجرایی
دکتر موسی بهلولی
ریئس کنفرانس(ریئس دانشگاه)
دانشیار دانشگاه زابل
پست الکترونیکی: bohlooli [at] uoz.ac.ir
دکتر زیبا سوری نظامی
دبیر اجرایی
استادیار - دانشگاه زابل
پست الکترونیکی: zibasorinezami [at] yahoo.com
دبیر کمیته علمی
دکتر عباسعلی امام جمعه
دبیر کمیته علمی
استادیار - دانشگاه زابل
پست الکترونیکی: aliimamjomeh [at] alumni.ut.ac.ir
دکتر مصطفی خواجه
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه زابل
پست الکترونیکی: m_khajeh [at] uoz.ac.ir
تلفن: m_khajeh@uoz.ac.ir
دکتر منصور غفاری مقدم
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه زابل
پست الکترونیکی: mansghaffari [at] uoz.ac.ir
تلفن: mansghaffari@uoz.ac.ir
دکتر محمد اله بخش
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه زابل
پست الکترونیکی: allahbakhsh [at] uoz.ac.ir
تلفن: allahbakhsh@uoz.ac.ir
دکتر علی مقصودی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه زابل
پست الکترونیکی: maghsody [at] uoz.ac.ir
تلفن: maghsody@uoz.ac.ir
دکتر محمدرضا گلوی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه زابل
پست الکترونیکی: mohammad_galavi [at] yahoo.com
تلفن: mohammad_galavi@yahoo.com
دکتر رضوان احسانی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه زابل
پست الکترونیکی: ehsani [at] uoz.ac.ir
تلفن: ehsani@uoz.ac.ir
دکتر مهدی صادقی
رئیس انجمن بیوانفورماتیک ایران
دانشیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
پست الکترونیکی: sadeghi [at] nigeb.ac.ir
دکتر سجاد قرقانی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: s.gharaghani [at] ut.ac.ir
دکتر کاوه کاووسی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: kkavousi [at] ut.ac.ir
دکتر بهرام گلیایی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: goliaei [at] ibb.ut.ac.ir
دکتر محمد حسین کریمی جعفری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mhkarimijafari [at] ut.ac.ir
دکتر حمید مباشری
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: h.mobasheri [at] ibb.ut.ac.ir
دکتر جواد ظهیری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: zahiri [at] modares.ac.ir
دکتر شهریار عرب
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: sh.arab [at] modares.ac.ir
دکتر زرین مینوچهر
عضو کمیته علمی
استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
پست الکترونیکی: minuchehr [at] nigeb.ac.ir