• آشنایی با دستاوردهای جدید در زمینه های مختلف بیوانفورماتیک
  • تبادل نظر بین اساتید، دانشجویان و پژوهشگران در زمینه پیشرفت های اخیر بیوانفورماتیک در ایران و جهان
  • ایجاد بسترمناسب و فراهم نمودن زمینه های لازم برای توسعه بیشتر بیوانفورماتیک در کشور
  • تبیین توانمندی روش های بیوانفورماتیک در رفع مشکلات کشور و گسترش ارتباط علمی بین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور
  • تشویق و ترغیب پژوهشگران به کاربردی نمودن بیوانفورماتیک