• داده کاوی در زیست شناسی
  • زیست شناسی تکاملی محاسباتی
  • بیو انفورماتیک ساختاری
  • کشف و طراحی محاسباتی دارو
  • آنالیز شبکه های زیستی
  •  آنالیز داده های نسل جدید توالی یابی
  • مدل سازی ریاضی و آماری در زیست شناسی
1) Sequence Analysis and Comparative Genomics
2) Transcriptomics, Metabolomics and Proteomics
3) Metabolic and Regulatory networks
4) Systems Biology
5) Structural Bioinformatics
6) Bioimage Informatics
7) Biomathematics and Biostatistics
8) Computational Biology
9) Data Mining, Machine Learning and Pattern Recognition
10) Computational Genomics
11) Next-Generation Sequencing and High-Throughput data analysis
12) Phylogenetics and Evolution
13) Neuroinfoarmatics
14) Chemoinformatics and drug design